Make your own free website on Tripod.com

The Yin-Yang Chronicles

A YuYu Hakusho Fan Fiction